Q-förkortningar

Här hittar du en förteckning över Q-koder. Koderna i fetstil är ofta använda Q-förkortningar inom amatörradiotrafik.

Vad används detta till?

Q-förkortningar kallas en uppsättning fördefinierade treställiga förkortningar som används vid radiokommunikation, speciellt vid telegrafi. De är fastställda av Internationella Teleunionen (ITU) i Appendix 14 av Radioreglementet, som är en bilaga till Internationella Telekonventionen.

Förkortningarna börjar alla med Q, därav namnet; kan tänkas komma från engelskas question. Q-förkortningen ges frågande innebörd om den följs av ett frågetecken. Utan frågetecken ska Q-förkortningen tolkas som ett påstående eller en uppmaning. (Se nedan). En definition kan modifieras till en positiv betydelse genom tillägg av C, och kan ges en negativ betydelse genom tillägg av NO.

Serien QAA … QNZ är reserverad för aeronautisk trafik (definieras av ICAO); serien QOA … QQZ är reserverad för maritimt bruk, och QRA … QUZ är för allmänt bruk. I svensk militär trafik används serien QXA … QZZ med nationella definitioner. Många Q-koder har en liknande tolkning vid flaggsignalering enligt International Code of Signals.

Signalen QRR var tidigare vakant, och användes då inofficiellt av radioamatörer som nödanrop. Sedermera tog ITU signalen QRR i anspråk med tillämpning på maskinsändning. För att undvika konflikter ändrade då radioamatörerna sitt inofficiella nödanrop till QRRR. Bland radioamatörer, speciellt i USA, förekommer en inofficiell definition av serien QNA … QNZ med tillämpning på nättrafik. Från detta bruk måste starkt avrådas, eftersom allvarliga missförstånd kan uppstå om det tolkas enligt Radioreglementets officiella definitioner med tillämpning på flygtrafik.

Förkortning

Fråga

Svar eller meddelande

QAM Vilken är den senaste väderleksrapporten?
QAN Vad är markvindens riktning och hastighet vid …? Markvindens riktning är … vid …
QAO Vad är markvindens riktning i rättvisande grader vid …? Markvindens riktning är …
QAP Skall jag lyssna på er på … kHz? Lyssna på mig på … kHz.
QBA Vad är horisontalsikten vid …? Horisontalsikten vid … är …
QBB Vad är molnmängden, molnslaget och molnhöjden vid …?
QBC Meddela vädret som observerats från er vid … klockan … Vädret vid … var…
QBI Är flygning enligt Instrument Flight Rules (IFR) obligatorisk vid …? Flygning enligt IFR är obligatorisk vid …
QBJ Vad är molnmängden över höjden …?
QCX Vad är er fullständiga anropssignal? Min fullständiga anropssignal är …
QDB Har ni sänt meddelande … till …? Jag har sänt meddelande … till …
QDM Kan ni ange min magnetiska bäring till er? Er magnetiska bäring till oss är …
QDR Kan ni ange min magnetiska bäring från er? Er magnetiska bäring från mig är …
QDT Flyger ni i visuella väderförhållanden? Jag flyger i visuella väderförhållanden
QFA Vad är väderprognosen för … för tiden kl … till kl … ?
QFC Se QBB Se QBB
QFE Vad är lufttrycket på markytan vid …? Lufttrycket är … millibar på markytan
QFF Vad är lufttrycket vid … omräknat till havsytans medelnivå? Lufttrycket omräknat är … millibar
QFS Är radioanläggningen vid … igång? Radioanläggningen är igång
QFT Mellan vilka höjder har isbildning iakttagits? Isbildning har iakttagits mellan … och …
QFU Vad är magnetiska riktningen på den rullbana som används? Den magnetiska riktningen är…
QFY Var god meddela nuvarande väderleksförhållanden för landning vid …?
QFZ Vad är flygplatsprognosen för … tiden kl … till kl…? Flygplatsprognosen är …
QGH Får jag landa med användning av …? Ni får landa med användning av …
QGL Får jag komma in i … (kontrollområde) vid …? Ni får komma in i … (kontrollområde)
QGM Lämna kontrollområde …!
QGN Kan jag landa vid … ? Ni kan landa vid …
QGO Landningsförbud vid …
QHN Är ni nykter? Jag är nykter
QNA Ska jag svara i förberedd ordning? Svara i förberedd ordning
QJA Är min 1. remsa bakvänd, 2. tecken och mellanrum bakvända?
QJB Använder ni 1. Radio 2. Kabel 3. Telegraf 4. Teleprinter 5. Telefon 6. Mottagare 7. Sändare 8. Reperforator?
QJC Kontrollera er(t) 1. Sändningsfördelare 2. Sändarhuvud 3. Perforator 4. Reperforator 5. Printer 6. Printermotor 7. Klaviatur 8. Antennsystem
QJD Sänder jag 1. Bokstäver 2. Siffror ?
QJE Är mitt frekvensskift. 1. För brett? 2. För smalt? 3. Riktigt?
QJF Min skrift, kontrollerad av … är tillfredsställande … 1. lokalt 2. på radio
QJG Skall jag övergå till automatisk transitering? Övergå till automatisk transitering
QJH Skall jag sända … 1. min provremsa 2. en mening för prov?
QJI Vill ni sända ett kontinuerligt … 1. tecken 2. mellanrum?
QJK Mottager ni … 1. kontinuerligt tecken 2. mellanrum 3. för tunga tecken 4. för lätta tecken?
QMU Vad är marktemperaturen vid …? Marktemperaturen är …
QNH Vad är lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå är … hPa (eller tiondels inch Hg) Lufttrycket vid flygplatsen, omräknat till havsytans medelnivå är …
QNF Vad är lufttrycket vid marken på flygplatsen är … hPa (eller tiondels inch Hg) Lufttrycket vid marken på flygplatsen är …
QOA Kan du gå över till telegrafi på 500 kHz?
QOB Kan du gå över till telefoni på 2182 kHz?
QOC Kan du gå över till telefoni på VHF kanal 16?
QOD Vilket språk kan du använda?
QOE Har du tagit emot nödanrop från …?
QOF Vilken användbarhet har mina signaler för trafik? 1. Ej brukbara 2. Ganska brukbara 3. Brukbara
QOG Hur många meddelanden har du att sända?
QOH Skall jag sända infasningssignal i … sekunder?
QOI Skall jag sända mitt meddelande?
QOJ Kan du lyssna på … kHz efter signaler från en radiofyr?
QOK Har du tagit emot signaler från radiofyr på … kHz?
QRA Vad heter din station? Min station heter …
QRB På vilket avstånd från mig befinner du dig? Jag befinner mig … från er
QRC Genom vilket trafikföretag avräknar ni? Jag avräknar genom …
QRD Varifrån kommer ni och vart är ni på väg? Jag kommer ifrån … och är på väg till…
QRE Hur dags beräknar ni anlända till …? Jag beräknar anlända till … kl …
QRF Är ni på väg tillbaka till …? Jag är på väg tillbaka till …
QRG Kan du ange min frekvens? Din frekvens är …
QRH Varierar min frekvens? Din frekvens varierar
QRI Hur är min sändningston? Din sändningston är 1. God 2. Varierande 3. Dålig
QRJ Har du dålig mottagning? Jag har dålig mottagning
QRK Vilken uppfattbarhet har mina signaler? Uppfattbarheten är 1. Dålig 2. Bristfällig 3. Ganska god 4. God 5. Utmärkt
QRL Är du (kanalen) upptagen? Jag (kanalen) är upptagen
QRM Är min sändning störd? Störningarna är 1. Obefintliga 2. Svaga 3. Måttliga 4. Starka 5. Mycket starka
QRN Besväras du av atmosfäriska störningar? Atmosfäriska störningar är (Som QRM)
QRO Ska jag öka sändningseffekten? Öka effekten
QRP Ska jag minska sändningseffekten? Minska effekten
QRQ Ska jag öka sändningshastigheten? Öka hastigheten (till ord/minut)
QRR Är ni beredd på automatisk trafik? Jag är beredd
QRS Ska jag minska sändningshastigheten? Minska hastigheten (till tecken/minut)
QRT Skall jag avbryta sändningen? Avbryt sändningen
QRU Har ni något till mig? Jag har inget till dig
QRV Är du redo? Jag är redo
QRW Ska jag informera … att ni ropar på …? Informera …
QRX När anropar du mig igen? Jag anropar dig kl …
QRY Vilken är min turordning? Din turordning är…
QRZ Vem anropar mig? Du anropas av …
QSA Vilken styrka har mina signaler? Dina signaler är 1. Knappt uppfattbara 2. Svaga 3. Ganska starka 4. Starka 5. Mycket starka
QSB Varierar min signalstyrka? Din signalstyrka varierar
QSC Är ni ett lastfartyg? Jag är ett lastfartyg
QSD Är mina signaler förvanskade? Dina signaler är förvanskade
QSE Vilken är räddningsfarkostens beräknade avdrift?
QSF Har ni utfört räddningen? Jag har utfört räddningen och har … skadade
QSG Ska jag sända … meddelanden åt gången? Sänd … meddelanden åt gången
QSH Kan du använda pejling för att styra din farkost?
QSI Jag har inte kunnat avbryta er sändning!
QSJ Vad kostar det att sända meddelande vi er?
QSK Kan ni höra mig mellan era egna tecken? Jag kan höra er mellan mina tecken
QSL Kan du ge mig kvittens? Jag kvitterar
QSM Ska jag repetera senaste meddelandet? Repetera senaste meddelandet
QSN Hörde ni mig? Jag hör er
QSO Kan du få förbindelse med … direkt? Jag kan få förbindelse med … direkt
QSP Kan ni vidaresända till … utan kostnad? Jag kan vidaresända till … utan kostnad
QSQ Finns … ombord? … finns ombord
QSR Skall jag repetera anropet på anropsfrekvensen? Repetera anropet på anropsfrekvensen!
QSS Vilken arbetsfrekvens kommer ni att använda? Jag kommer att använda … som arbetsfrekvens
QST Skall jag sända allmänt anrop före meddelandet? Sänd allmänt anrop före meddelande
QSU Ska jag sända på den har eller … frekvensen? Sänd på den här frekvensen
QSV Ska jag sända en serie V? Sänd en serie V
QSW Kommer ni att sända på den här frekvensen? Jag kommer att sända på den här frekvensen
QSX Kommer ni att lyssna på … på … MHz? Jag kommer att lyssna på … MHz
QSY Ska jag gå över till en annan frekvens? Gå över till annan frekvens
QSZ Ska jag sända varje ord flera gånger? Sänd varje ord … gånger
QTA Ska jag stryka och glömma meddelande nr …? Stryk och glöm meddelande nr …
QTB Överensstämmer din ordräkning med min? Ordräkningen överensstämmer
QTC Hur många telegram har du att sända? Jag har … telegram till dig
QTD Vad har räddningsfartyget bärgat? Räddningsfartyget har bärgat …
QTE Vad är min korrekta bäring från er? Den korrekta bäringen är …
QTF I vilken riktning har ni pejlat mig? Jag har pejlat er mot …
QTG Kan ni sända er signal två långa gånger? Jag sänder min signal två långa gånger
QTH Vad är er position? Min position är …
QTI Vad är er korrekta bana? Min korrekta bana är …
QTJ Vad är er hastighet? Min hastighet är …
QTK Vilken fart flyger ni med? Min fart är … knop
QTL Vad är er korrekta kurs? Min kurs är …
QTM Vad är er magnetiska kurs?
QTN När lämnade ni …? Jag lämnade … kl …
QTO Har ni startat färden? Jag har startat
QTP Ska ni avsluta färden? Jag har avslutat färden
QTQ Kan ni utväxla trafik med Q-förkortningar? Jag kan utväxla trafik med Q-förkortningar
QTR Kan du ge mig rätt tid? Rätt tid är …
QTS Kan ni sända i … min för frekvensmätning? Jag kan sända i … min
QTT Den igenkänningssignal som följer är överlagrad på annan sändning.
QTU Under vilka tider har ni igång stationen? Jag har igång stationen från kl … till kl …
QTV Skall jag bevaka … MHz åt er? Bevaka frekvensen åt mig
QTW Hur är de överlevandes tillstånd?
QTX Kan ni vänta på kanalen tillsvidare för mig? Jag kan vänta på anrop från er tillsvidare
QTY Är ni på väg mot olycksplatsen? Jag är på väg mot olycksplatsen
QTZ Fortsätter ni med sökande? Jag fortsätter med sökandet
QUA Har ni några nyheter rörande …? Jag har nyheter om …
QUB Kan ni ge mig: sikt, molnhöjd, vindriktning?
QUC Vad har mitt senaste meddelande för nummer? Ditt senaste meddelande har nummer
QUD Har ni tagit emot brådskande anrop från …? Jag har tagit emot brådskande anrop från …
QUE Kan ni tala på … (språk)? Jag kan tala på … (språk)
QUF Har ni tagit emot nödanropet från …? Jag har tagit emot nödanropet från …
QUG Tvingas ni landa? Jag tvingas att landa
QUH Vad är aktuellt barometertryck vid havsytan? Aktuellt barometertryck vid havsytan är…
QUI Är era positionsljus tända? Mina positionsljus är tända
QUJ Kan ni ange rättvisande färdlinje till er?
QUK Hur är havets tillstånd vid …? Havets tillstånd vid … är …
QUL Hur är dyningen vid …? Dyningen vid … är …
QUM Får jag återgå till normal trafik? Du kan återgå till normal trafik
QUN Skulle fartyg i min omedelbara närhet ange sin position och kurs?
QUO Skall jag söka efter … 1.luftfartyg? 2.fartyg? 3.räddningsfarkoster?
QUP Kan ni ange ert läge med … 1. strålkastare? 2. svart rök? 3. nödraketer?
QUQ Skall jag, om möjligt med intermittent ljus, rikta min strålkastare vertikalt mot ett moln, och om jag ser eller hör Ert luftfartyg, därefter rikta ljusstrålen mot vindriktningen och mot vattnet (eller marken) för att underlätta Er nedgång på vattnet (eller Er landning)?
QUR Har de överlevande 1. räddningsutrustning? 2. tagits upp av räddningsbåt? 3. nåtts av hjälp?
QUS Har ni siktat överlevande eller vrakspillror?
QUT Är olycksplatsen markerad?
QUU Skall jag dirigera fartyget till min position? Dirigera fartyget till er position
QUW Befinner ni er i spaningsområdet? Jag befinner mig i spaningsområdet
QUY Är räddningsfarkostens position markerad? Positionen är markerad